Nieuws

Tussenkomst bespreking GDPO
Mijnheer de minister-president,

Open Vld juicht uw initiatief toe om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor ons Brussels Gewest. Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) kan het instrument zijn om de enorme logistieke problemen die ons gewest kent op te lossen. De problemen zijn gekend:

1: een gebrek aan randparkings en metroverbinding in het merendeel van de gemeenten en wijken
2: een ontbrekende terminus voor de bussen van de MIVB en de toeristische autocars
3. een schaarste aan eengezinswoningen met tuin en koopappartementen met terrassen

De gevolgen van deze problemen zijn ook gekend: files, tijdsverlies en slechte luchtkwaliteit, wat dan weer leidt tot stadsvlucht van de middenklasse en van de bedrijven.

Het lijkt dus logisch dat het GPDO een oplossing naar voor zou schuiven om deze problemen bij de wortel aan te pakken. Het GPDO beoogt een betere leefkwaliteit en mobiliteit in Brussel. Open Vld schaart zich achter deze doelstelling. Jammer genoeg zijn de daarvoor noodzakelijke instrumenten inzake mobiliteit onvoldoende uitgewerkt. Enkel het fietsbeleid lijkt voldoende uitgewerkt.

De plannen voor metro- en tramaanleg op korte termijn zijn goed, maar de projectie voor 2040 mist vele kansen. Vele problemen blijven onopgelost.

Er is volwaardig openbaar vervoer nodig in alle Brusselse wijken.

De grootste verkeersstromen komen Brussel binnen via de vele invalswegen: E40 doorheen Koekelberg, de E40 doorheen Evere, de Wetstraat, Kortenberglaan, de A12 doorheen Stad Brussel, de E411 doorheen Oudergem, de Franklin Rooseveltlaan doorheen Stad Brussel en de Vilvoorde/Schaarbeeklei …

Dit verkeer bestaat zowel uit pendelverkeer als uit vrijetijdsverkeer gericht op het bezoeken van de vele horeca-, handelszaken, musea, concerten en andere vrijetijdsbelevingen. Indien wegversmallingen gebeuren vooraleer de nodige alternatieven uitgewerkt worden dan brengt dit de handel en de horeca in het hypercentrum in gevaar.

Hoewel 70% van de pendelaars niet met de auto in het hypercentrum komen werken, is de autodruk in alle Brusselse wijken groot. De autodruk is het grootst op die assen waar er geen alternatief aan snel en comfortabel openbaar vervoer voorzien is. We kunnen de autodruk dus verminderen door betere alternatieven uit te werken naar wijken die op dit ogenblik onderbediend zijn.

Ik overloop even enkele losse eindjes:

1: Wat stelt het GPDO voor om de verzadiging op de Van Praetbrug op te lossen?

De Van Praetbrug is verzadigd tijdens de spits (die verder uitdeint) omdat er geen metro- noch tramverbinding bestaat die het uiterste punt van Neder-over-Heembeek verbindt met de andere wijken. Alle Heembekenaren die met de auto naar een andere wijk van Brussel willen rijden moeten langs de Van Praetbrug waarlangs ook vele pendelaars passeren. Neder-over-Heembeek is de voorbije jaren sterk verdicht, de bestaande bussen zitten vol en er ontbreekt een parking in de nabijheid van de tramhalte in het zuidelijkste punt van Heembeek (halte Heembeek). Deze situatie is op lange termijn onhoudbaar.

Het GPDO bevat geen enkele actie om het openbaar vervoer in, naar en van Neder-over-Heembeek te verbeteren.

Nochtans zou het nuttig zijn om het volgende op te nemen in het GPDO:

- Op korte termijn: het inrichten van een overstapparking nabij de halte Heembeek
- Projectie 2040: het doortrekken van het door het GPDO voorziene metroverbinding op de Middenring tot het Militair Hospitaal in het noorden van Neder-over-Heembeek met inbegrip van een randparking.    

2. Het GPDO voorziet geen metro tussen het Noordstation, Tour & Taxis en de Heizel.

Open Vld verheugt zich over de komst van een tramlijn die Jette verbindt met de Heizel en met de terminus van tramlijnen 3 en 7. Ook de komst van een Park & Ride overstapparking op de berm van de A12 wordt toegejuicht. De bereikbaarheid van de Heizelvlakte vanuit de Noordwijk en Tour & Taxis is echter een aandachtspunt dat het GPDO onvoldoende belicht.

De Noordwijk is dicht bevolkt en Tour en Taxis wordt het, maar het openbaar vervoer hinkt achterop. Op een paar buslijnen na moeten bedrijven in de havenzone zich behelpen met eigen ingerichte busdiensten. Ook de verbinding van de Noordwijk en Tour en Taxis met de toekomstige ontwikkelingen op de Heizel is ondermaats. Op lange termijn is ook deze situatie onhoudbaar en legt ze een hypotheek op de verdere ontwikkelingen van het kanaalgebied. Open Vld verheugt zich over het feit dat er in de projectie 2040 wordt voorzien in een metroverbinding tussen het Noordstation, de Noordwijk en Tour en Taxis, maar de afbuiging naar Simonis mist de kans om de Noordwijk, Tour en Taxis beter met de Heizel te verbinden.

Daarom zou het beter zijn om het volgende op te nemen in het GPDO:

- Projectie 2040: de bestaande metroverbinding vertrekkende vanuit de Heizel aan Pannenhuis laten afbuigen via Tour en Taxis en de Noordwijk tot aan het Noordstation. Deze missing link beslaat een afstand van 1,8 km en verbindt de Noordwijk, Tour en Taxis en de Heizel beter met het hypercentrum, Sint-Joost, Schaarbeek en Evere.

3. Waar is het alternatief voor de Waterloosesteenweg en de Franklin Rooseveltlaan?

De Rooseveltwijk waar de ULB gelegen is en waar ook het Terkamerenbos zich bevindt verdient een betere verbinding met het openbaar vervoer met het centrum. Het Terkamerenbos is een groene long in Brussel maar nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit de verschillende Brusselse wijken waardoor de meeste bezoekers met de auto komen.

Het zou nuttig zijn om in de projectie 2040 een metroverbinding op te nemen tussen het Terkamerenbos, de Solboschcampus van de ULB aan de Rooseveltlaan en het Centraal Station.

4. Waar is de oplossing voor Haren?

U schijnt de Harenaars een warm hart toe te dragen, maar toch blijven ze verstoken van elke maatregel in uw plan. Haren is zowel op het vlak van openbaar vervoer als op het vlak van autoverkeer te geïsoleerd ten opzichte van de andere Brusselse wijken.

Daarom zou een verbinding tussen Haren en Neder-over-Heembeek nodig zijn door bijvoorbeeld het doortrekken van de Houtweg tot aan de Vilvoordesteenweg in Neder-over-Heembeek.

De verbinding van Haren met de Grote Ring, E19 en de Van Praetbrug kan verbeterd worden door een nieuwe weg te trekken langs ‘Schaarbeek-vorming’ (wat eigenlijk op Haren ligt) tussen het bruggenhoofd van de E19 en de Schaarbeeklei ter hoogte van de nieuwe ellips ter hoogte van Dockx Brussels.

Daarnaast dient in de projectie 2040 ook een uitbreiding van de metro gepland worden tot aan de geplande gevangenis waar ook een overstapparking voorzien zou moeten worden.

5. Waar zijn de berekeningen en simulaties voor alle ideetjes over wegversmallingen?

Het GPDO wenst de invals- en uitvalswegen in het Brussels Gewest te versmallen van ‘autostrades’ tot ‘stadsboulevards’. Het is echter niet duidelijk of dit zal gebeuren voor of na de noodzakelijke investeringen inzake openbaar vervoer zijn gerealiseerd. Het GPDO bevat geen simulatie van de impact van deze versmallingen op de leefkwaliteit in de omliggende wijken en de bereikbaarheid van het hypercentrum. Open Vld vraagt dat zijn bereikbaarheid niet benadeeld wordt door ondoordachte plannen.

Het GPDO voorziet ook om “onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het behoud van elke Brusselse tunnel na 2025.” Open Vld vraagt met aandrang om elke Brusselse tunnel als een goede huisvader te beheren en te onderhouden zodanig dat de veiligheid van de weggebruiker niet in gevaar wordt gebracht.

Open Vld wenst eveneens een presentatie van de simulatie van de impact van de wegversmallingen die door het GPDO voorzien zijn aan de E40, A12, E411, Kleine Ring etc. en het schrappen van tunnels. We ontvangen deze simulatie graag in het door het Gewest en Stad Brussel samen opgestelde meso- en mustimodel zodat we de impact van deze maatregel met het nodige studiemateriaal kunnen beoordelen.

Het voornemen van het GPDO om van het Schumanplein voetgangerszone te maken stuit op verzet van de bewoners van de Noord-Oostwijk. Zij worden sinds de afbraak van het Reyersviaduct overspoeld door autoverkeer. Over dit plan werd een simulatie uitgevoerd door Mobiel Brussel die aantoont dat alle verkeer dat minder zal rijden op het Schumanplein zal rijden in de kleine straten rondom de squares.

Het GPDO plant ook om van de Stalingradstraat voetgangerszone te maken. Ten eerste bestaat er geen Stalingradstraat, het gaat waarschijnlijk om de Stalingradlaan. De mensen uit die laan zijn allesbehalve vragende partij.

Hetzelfde geldt voor de Zavel en het Terkamerenbos.

Wat de Louizaflessenhals betreft werd er ooit een studie besteld door Benoit Cerexhe (cdH) waaruit bleek dat twee tunnels konden aangelegd worden onder het Louizaplein voor een kostprijs van 25 miljoen euro – de helft van de kosten voor de heraanleg van Schuman – om het verkeer op de flessenhals ondergronds te brengen. Waarom is er hier geen sprake van in het GPDO?

6. Waar is de terminus voor de MIVB en de autocars?

Het GPDO zou een duurzame oplossing moeten voorstellen voor het langdurig parkeren van autocars in Brussel. Op dit ogenblik parkeren op drukke dagen tussen de 20 à 25 autocars in de Pachecolaan. Deze situatie is op lange termijn onhoudbaar omdat dit een tijdelijke oplossing is die de aanblik en de leefkwaliteit van de stad geen goed doet. Het Noordstation of het Zuidstation lijken logische keuzes voor een parking voor een 25-tal autocars.

7. Waar is de visie over de elektrische deelfietsen?

8. Waar moeten bewoners parkeren van wie de parkeerplaatsen geschrapt worden? Zullen wijkparkings opgenomen worden in de wijkcontracten?

9. Waar moeten mensen parkeren die het nieuwe moderne museum in de Citroëngarage zullen bezoeken?

Els Ampe
15.02.2017