Nieuws

De bodemsanering van door mazouttanks historisch vervuilde gronden
Mondelinge vraag aan minister Evelyne Huytebroeck, bevoegd voor Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en dringende medische hulp en Huisvesting betreffende de bodemsanering van door mazouttanks historisch vervuilde gronden.


De verschillende overheden in ons land hebben er zich toe verbonden een financierings- en verzekeringsmechanisme uit te bouwen voor het dekken van kosten voor de sanering van bodemverontreinigingen die veroorzaakt worden door lekkende mazouttanks (gasolietanks).

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelde mijn Open Vld-collega Frank Wilrycx reeds een vraag aan Staatssecretaris Wathelet over de resultaten van de onderhandelingen die hierover aan de gang zijn tussen de federale overheid en de gewesten. De staatssecretaris bleef helaas wat op de vlakte en ik hoop nu van u een eenduidig antwoord te kunnen krijgen.

Het dossier ter oprichting van een bodemsaneringsfonds voor gasolietanks ligt sinds 2000 op de onderhandelingstafel van de federale en gewestelijke overheden, de oliesector en, in een latere fase, ook de verzekeringssector. Aanvankelijk werd eraan gedacht om als het ware een kopie te maken van het samenwerkingsakkoord BOFAS tussen de federale en regionale overheden voor de bodemsanering van tankstations, teneinde op een relatief snelle manier een gelijkaardig fonds op te richten voor gasolietanks. Die oefening verloopt blijkbaar moeizamer dan verwacht.

De meest recente concrete ontwikkelingen in het dossier dateren van de periode 2010-2011. Begin 2010 heeft de oliesector een ontwerp van samenwerkingsakkoord voorgesteld na diepgaand overleg met de verzekeringssector. Tijdens de voorbije lange periode van lopende zaken tussen juli 2010 en oktober 2011 werden enkele onderhandelingen betreffende het voorstel op politiek niveau en overheidsniveau georganiseerd. In december 2011 heeft de vorming van de regering-Di Rupo I voorlopig een einde gemaakt aan de onderhandelingen. Eind maart 2012 heeft de interministeriële conferentie voor Leefmilieu beslist dat de onderhandelingen hernomen zouden worden op initiatief van de minister van Leefmilieu van het Brusselse Gewest, teneinde tegen het einde van 2012 definitief uitsluitsel te geven over de toekomst van het dossier. In dat kader werd een eerste ontmoeting tussen het gewestelijke en het federale niveau georganiseerd in mei 2012."

Daarom zou ik u het volgende willen vragen:

- Welke initiatieven heeft u reeds ondernomen teneinde tegen 2012 uitsluitsel te geven over de toekomst van dit dossier?
- Wanneer denkt u hierover verslag uit te brengen aan de andere overheden?
- Wat zijn de resultaten van de eerste ontmoeting tussen de federale overheid en de gewesten, die in mei 2012 was gepland?
- Zijn er nog ontmoetingen gepland? Zo ja, op welke data?