Nieuws

Mondelinge vraag van Els Ampe aan Evelyne Huytebroeck betreffende "de bodemsanering van door mazouttanks historisch vervuilde gronden".
Mevrouw Els Ampe.- De sanering van verontreinigde bodems is van wezenlijk belang voor het leefmilieu in het Brussels Gewest.

Eind 2012 stelde ik u reeds een vraag in verband met de resultaten van de studie over een financieringsmechanisme voor de sanering van bodems die verontreinigd zijn door stookolietanks. In uw antwoord verklaarde u dat er amper manoeuvreerruimte was om de parameters van de stookolieprijs aan te passen en op die manier het Premazfonds te financieren. De vertegenwoordiger van de federale minister voor Energie zou u een alternatief bezorgen in de vorm van een nota.

Hebt u een discussie gevoerd over die alternatieve nota? Hebt u reeds een akkoord kunnen bereiken in verband met de financiering van het Premazfonds?

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- Ik ben blij u te kunnen meedelen dat de drie gewesten en de federale staat eindelijk een principeakkoord hebben bereikt over de oprichting van een bodemsaneringsfonds voor stookolietanks. Er is namelijk een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten opgesteld om de wettelijke grondslagen voor dit nieuwe fonds te leggen. De ontwerptekst van dat akkoord werd eerst aangenomen door de werkgroep waarin de drie gewesten en de federale staat zijn vertegenwoordigd.

In juli van dit jaar heeft de Brusselse regering de tekst, samen met een ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het ontwerp van samenwerkingsakkoord, in eerste lezing goedgekeurd. De uitgebreide interministeriële conferentie Leefmilieu nam op 3oktober 2013 akte van het ontwerp van samenwerkingsakkoord, en vroeg de werkgroep het voor ondertekening voor te leggen aan alle bevoegde ministers van de vier entiteiten. De ondertekening van de tekst door de vier entiteiten en de volgende lezingen door de respectieve regeringen zullen dus volgen in de loop van de komende maanden, zodat de tekst begin 2014 aan de gewestelijke parlementen en het federale parlement zal kunnen worden voorgelegd.

(verder in het Frans) In de tweede helft van 2014 moet het fonds dus operationeel zijn. Voor de Brusselaars wordt het een waardevolle aanvulling op de premies voor de behandeling van weesvervuiling, die binnenkort uitgebreid en verhoogd worden.

Voor de financiering doen we een beroep op het overschot van het Bodemsaneringsfonds voor Tankstations (Bofas), dat in 2002 werd opgericht en zijn werk tegen 2019 zou moeten afronden.

Zo kunnen we in eerste instantie 110 miljoen euro in het fonds storten (voor heel België) voor de stookolietanks. Het fonds zal in 2015 van start gaan. De bijdragen op benzine en diesel zullen vanaf de tweede helft van 2014 worden gehalveerd.
De vzw die het fonds zal beheren, moet erkend worden door de Interregionale Bodemsaneringscommissie.

(verder in het Nederlands) Er is bepaald dat het bodemsaneringsfonds zowel kan dienen voor stookolietanks die bestemd zijn voor de verwarming van gebouwen met een woonfunctie als voor stookolietanks voor de verwarming van gebouwen met een andere functie. Stookolietanks van woongebouwen krijgen echter voorrang. Andere voorrangscriteria kunnen in aanmerking worden genomen, rekening houdende met eventuele gezondheidsrisico's en gevaren voor het milieu, of met sociaaleconomische criteria.

Er is een aanmeldingsperiode van drie jaar gepland. Personen die een beroep willen doen op het fonds, krijgen dus drie jaar de tijd om hun aanvraag in te dienen. Informatie die tijdens de aanmeldingsperiode en eerste saneringen wordt verzameld, zal ons een duidelijker beeld geven van eventuele extra financiering om het volledige mechanisme te kunnen betalen.

Ten laatste op het einde van de aanmeldingsperiode voor de dossiers zullen de federale en gewestelijke overheden akte moeten nemen van de toestand van het fonds, met name het totale aantal ingediende dossiers, het type aanvragen en de verwachte totale kostprijs. Indien nodig zullen ze de randvoorwaarden voor een bijkomende financiering moeten bepalen. Alle alternatieven zullen in kaart moeten worden gebracht, maar een van de mogelijkheden is het invoeren van een belasting op huisbrandolie.

We mogen verheugd zijn over de lang verwachte invoering van het bodemsaneringsfonds voor stookolietanks. Dat is erg belangrijk voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Het fonds biedt bovendien financiële steun aan Brusselaars die met hoog oplopende saneringskosten worden geconfronteerd.

Mevrouw Els Ampe.- Ik ben zeer blij dat er eindelijk een akkoord is. Het heeft lang geduurd, maar er is nu een oplossing. Dat is het belangrijkste.