Nieuws

Schriftelijke vraag van Els Ampe aan Bruno De Lille over de communicatie van Mobiel Brussel
Gezien de grote impact van de wereldwijde crisis moeten overheden nu meer dan ooit elke euro erg doordacht uitgeven. De « rijke » tijden waarin men budgetten ruim kon berekenen zijn nu, zowel voor burgers als voor beleidsmakers, voorbij. Hier komt nog eens bij dat zelfs de zuinigste belastingsbetaler moeilijkheden kan ondervinden om rond te komen, in dat opzicht vind ik het erg belangrijk dat de overheid zuinig moet omgaan met het geld dat de belastingbetaler haar toevertrouwt. Een van de manieren waarop men dit kan bereiken, is door enkel te investeren in de meest nut- tige projecten, met name degenen die de grootste meerwaarde bieden voor de Brusselse bevolking. Dit geldt ook voor de communicatie- en sensibiliseringscampagnes van Mobiel Brussel.

 

Daarom vraag ik u :
– Kan u mij een overzicht bezorgen van alle communicatie- en sensibiliseringscampagnes die Mobiel Brussel tussen 2009 en 2013 liet uitvoeren evenals de kostprijs per campagne ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgend antwoord mee te delen :
In bijlage (*) vindt u een overzicht van communicatie- en sensibiliseringscampagnes die onder mijn voogdij werden uitgevoerd. Ik heb daarbij geprobeerd zo gedetailleerd en volledig mogelijk te zijn. Gezien het grote aantal campagnes die gevoerd werdenbinnen mijn mobiliteitsbevoegdheid, heb ik mij beperkt tot een opsomming van de voornaamste communicatiecampagnes.

(*) (De bijlage vindt u hieronder.)http://openvldbrussel.be/pdf/854_nl.pdf