Nieuws

Mondelinge vraag van Els aan Evelyne Huytebroeck betreffende "het onderhoud van en de veiligheid in de stadsparken".




Mevrouw Els Ampe.- Stadsparken hebben om verschillende redenen een positieve invloed op de stad. Ten eerste verbeteren ze de levenskwaliteit doordat mensen een park bezoeken om te ontspannen, aan sport te doen en elkaar te ontmoeten te midden van het groen. Verscheidene wetenschappelijke studies tonen aan dat mensen die in de buurt van een park wonen, gemiddeld minder last hebben van klachten als hoofdpijn, depressie, enzovoort.

Ten tweede hebben parken ook een positieve impact op de biodiversiteit in de stad en ten derde verbeteren ze het imago van Brussel bij toeristen en bezoekers, omdat de regio als groen en open gepercipieerd wordt. Hierdoor wordt Brussel een aangename stad, wat meer bezoekers, investeerders en bewoners lokt.

Gezien de vele voordelen van stadsparken is het belangrijk ze zo aan te leggen dat ze in de smaak vallen van de bezoekers. Zo is er nood aan voldoende speeltuinen voor kinderen en voldoende zit- en wandelgelegenheid.

Om ervoor te zorgen dat de stadsparken in het Brussels Gewest deze voordelen bieden, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn.

Ten eerste moeten de stadsparken er netjes bijliggen en goed onderhouden worden, want als een park verandert in een sluikstort, wordt het natuurlijk veel minder aantrekkelijk.

Ten tweede moeten parken veilig zijn, want onveiligheid schrikt bezoekers af. De aan- wezigheid van parkwachters werkt preventief tegen vandalisme en allerlei vormen van criminaliteit, als ze tenminste herkenbaar en gekend zijn bij de omwonenden, zodat er een band ontstaat tussen de parkwachter en de park- bezoekers.

Leefmilieu Brussel heeft vijf extra parkwachters in dienst genomen om het team tijdens de zomermaanden te versterken, wat een goede zaak is. De veiligheid in de stadsparken moet immers zo snel mogelijk verbeterd worden. Een park moet in de eerste plaats een veilig oord zijn om te wandelen, kinderen te laten spelen of aan sport te doen. Als een park bekend staat als onveilig, schrikt dit uiteraard de doorsnee parkbezoeker af.

De omwonenden en de winkels in de buurt van het park moeten betrokken worden bij het beheer van het park. Handelaars uit de buurt zouden lokaaltjes in het park in concessie kunnen nemen om bijvoorbeeld snacks, drankjes en ijsjes te verkopen. Veel mensen klagen immers over het gebrek aan eet- en drinkgelegenheden in de parken. Dit soort investeringen hoeft de overheid niets te kosten, want een concessie geven aan de privésector kost helemaal niets. Denk maar aan het chalet Robinson in het Terkamerenbos of de kiosk in het Josaphatpark.

Daarnaast is er nood aan diversificatie: het ene park kan meer een park zijn met sportgelegenheid, zoals een wandel- en loopparcours, terwijl het andere park er een kan zijn waar mensen van de stilte of het geluid van de vogels komen genieten. Voert u een gediversifieerd parkbeleid? Denkt u na over de bestemmingen die de parken moeten krijgen?

Hoeveel werd er geïnvesteerd in parkonderhoud? Kunnen we de netheidsstatistieken krijgen? Hoe zit het met de evolutie van de veiligheid in de stadsparken? Welke parken hebben eet- en drinkgelegenheden en in welke parken zijn er sportfaciliteiten en/of een speeltuin? Het is een vaak gehoorde klacht dat er niet in elk park een speeltuin voor de allerkleinsten is.

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- De uitgaven voor het onderhoud van de parken zijn verdeeld over verschillende posten. Het is dus niet zo eenvoudig om precieze bedragen te geven.

In de uitgaven voor het onderhoudsbeheer van de groene ruimten door onze eigen teams zijn tal van kosten opgenomen die onder verschillende posten worden geboekt. Daarbij denk ik onder meer aan de loonkosten, de kosten voor de aankoop van kledij, bomen en planten, de afschrijving van onderhoudsmateriaal en auto's

(verder in het Frans) Een deel van het onderhoud in onze parken wordt uitgevoerd door onze teams, een ander deel wordt uitbesteed via openbare aanbestedingen. Voor alle parken die beheerd worden door Leefmilieu Brussel, worden de uitgaven voor onderhoud door externe bedrijven vanaf 2009 geraamd op meer dan 15,5 miljoen euro.
Die bedrijven zijn vooral actief op het vlak van onderhoud van grote ruimten, zoals uitgestrekte grasperken. Onze teams staan vooral in voor kleinere werkzaamheden, zoals het onderhoud van aanplantingen.

(verder in het Nederlands) Voor statistieken in verband met de netheid van de parken zijn een grondig onderzoek en diepgaande analyse nodig. De volgende cijfers geven een beeld van het bedrag dat wordt besteed aan de netheid van de parken. Er gaat meer dan 220.000 euro naar externe ondernemingen die de netheid in de parken verzorgen en instaan voor het beheer van grofvuil, inert afval en groenafval.

Over het algemeen blijven de kosten voor grofvuil en groenafval stabiel, terwijl die voor het beheer van inert afval stijgen. Die evolutie heeft vooral te maken met inrichtingswerken en het beheer van achtergelaten afval. De kosten voor het verwijderen van graffiti bedragen sinds 2010 overigens bijna 170.000 euro.

(verder in het Frans) Volgens de statistieken van de politie zijn parken in vergelijking met wegen en andere openbare plaatsen eerder veilig. Door het toenemend aantal diverse bezoekers worden ze echter steeds vaker het toneel van conflicten.

Zo worden de parkwachters van Leefmilieu Brussel in de parken in het centrum steeds vaker geconfronteerd met agressieve reacties van bezoekers die de netheid niet respecteren en geen rekening willen houden met de andere bezoekers.

Tal van gewestparken (Mellaertsvijvers, Reigerbospark, Koning Boudewijnpark) beschikken over een horecagelegenheid. In het Jubelpark, het Elisabethpark en het Woluwepark
rijdt een ijscoman rond. Sommige gemeenteparken beschikken ook over dit soort infrastructuur.

(verder in het Nederlands) Leefmilieu Brussel besteedt heel wat aandacht aan het beheer en de ontwikkeling van het aanbod van speelpleinen en sportterreinen in de gewestelijke groene ruimten. Op de website van Leefmilieu Brussel staat een interactieve kaart met ongeveer 300 gemeentelijke en gewestelijke speelpleinen en sportterreinen. Deze kaart biedt een mooi overzicht van het aanbod in het gewest.

Op de fiches met bijkomende informatie voor elk van die groene ruimten vinden geïnteresseerden een gedetailleerde beschrijving van de locaties en het aanbod van speelvoorzieningen. Leefmilieu Brussel beheert een zestigtal speelpleinen en sportterreinen.

(verder in het Frans) Een aantal jaar geleden voerde Leefmilieu Brussel een kwantitatieve en kwalitatieve studie uit naar speeltuinen en sportterreinen. De studie biedt een mooi overzicht van het aanbod en de behoeften, op basis waarvan Leefmilieu Brussel een strategie kon ontwikkelen. Hieruit ontstond het gewestelijk speelnetwerk, dat opgenomen werd in het Gewestelijk Plan voor duurzame ontwikkeling.

(verder in het Nederlands) Dat speelnetwerk is een uitgebreid netwerk van met elkaar verbonden speel- en sportruimten binnen de hoofdstad. Het is de bedoeling om het volledige grondgebied uit te rusten met voldoende sport- en speelmogelijkheden en de kwaliteit van het aanbod nog te verbeteren.

In dit netwerk krijgen kinderen in de straat, de wijk, de gemeente en het gewest een bevoorrechte plaats toebedeeld.

Mevrouw Els Ampe.- Bent u van plan om de parken een specifieke identiteit te geven? Zult u nog verder gaan met de uitbreiding van het aanbod in de parken, eventueel in samenwerking met privéondernemingen? Maakt dat deel uit van het netwerk dat Leefmilieu Brussel ontwikkelt of zult u hiervoor in de toekomst een specifiek plan uitwerken?

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- Daar bestaat inderdaad een plan over. Elk park heeft zijn eigen karakter.

(verder in het Frans) De ligging van het park is daarbij een bepalende factor. Leefmilieu Brussel is de vraag grondig aan het bestuderen. Sommige parken lenen zich meer voor wandelingen in de natuur, anderen behoeven meer patrimoniumonderhoud, zoals de Kruidtuin. Over elk park wordt dus nagedacht, rekening houdend met zijn context en de sociologie van de buurt. Dat geldt ook voor het onderhoud ervan.

Mevrouw Els Ampe.- Mijn vraag betreft niet zozeer de manier waarop de parken ontworpen en onderhouden worden. Het klopt dat elk park een eigen identiteit heeft. Zult u die identiteit in de toekomst nog meer benadrukken en daar nog andere initiatieven aan koppelen? In sommige parken ontbreekt bijvoorbeeld een drank- gelegenheid of een speelplein. Ik hoop dat u die blinde vlekken zult invullen.